Algemene voorwaarden Koning van de Wedstrijd

Voorwaarden en prijzenpakket “Koning van de Wedstrijd” via FC Twente.

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door FC Twente’65 B.V., gevestigd te Enschede aan het adres Colosseum 65 (hierna: FC Twente), georganiseerde actie “Koning van de Wedstrijd” (hierna: de Actie).

2. De Actie loopt van 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022 (hierna: de Actieperiode).

3. Eenieder die gedurende de Actieperiode deelneemt aan de Actie dient te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • De deelnemer kiest per wedstrijd zijn ‘Koning van de Wedstrijd’.
  • Registratie via www.fctwente.nl/koning (m.b.t. naam en mailadres);
  • De deelnemer moet verklaren dat hij/zij akkoord gaat met deze Actievoorwaarden en het privacyreglement van FC Twente B.V.;

De deelnemer moet verklaren dat hij/zij 18 jaar of ouder is.

4. Indien een deelnemer aan de Actie instemt met het ontvangen van relevante aanbiedingen van TOTO per e-mail, is de deelnemer zich bewust van het feit dat voor uitvoering hiervan zijn persoonsgegevens door FC Twente worden gedeeld met TOTO.

5. Persoonsgegevens van de deelnemer aan de Actie die instemt met het ontvangen van relevante aanbiedingen van TOTO, zal door TOTO op basis van gerechtvaardigd belang gebruikt worden voor:

  • Profilering. Aan de hand van de persoonsgegevens vormt TOTO een profiel van deelnemer en gebruikt TOTO dit profiel om gepersonaliseerde aanbiedingen samen te stellen;
  • Aanbieden van gepersonaliseerde advertenties op online platformen. Met behulp van een versleutelde vorm van het e-mailadres en/of telefoonnummer kan TOTO op social media platformen gepersonaliseerde advertenties aanbieden die zijn afgestemd op de interesses van de deelnemer en die van andere gebruikers van dat online platform;
  • Aanbieden van gepersonaliseerde advertenties via websites of sociale media kanalen van derden. Op basis van koppeling van de verstrekte persoonsgegevens met surfgedrag van de deelnemer kan TOTO je op websites en social media kanalen van anderen gepersonaliseerde aanbiedingen tonen.

6. Indien een deelnemer aan de Actie zijn toestemming voor het ontvangen van relevante aanbiedingen per e-mail wil intrekken of bezwaar heeft het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden onder punt 5 door TOTO, dan kan conform de voorschriften op https://www.toto.nl/privacy-verzoeken beroep worden gedaan op zijn privacy rechten.

7. FC Twente is niet verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens door TOTO. Het privacy statement en meest actuele informatie over verwerking van persoonsgegevens door TOTO is terug te vinden op https://www.toto.nl/privacy.

8. Een deelnemer kan per wedstrijd één keer stemmen op zijn Koning van de Wedstrijd. 

9. De prijs wordt verloot onder alle voor deze Actie geregistreerde deelnemers welke hebben gestemd op de Koning van de Wedstrijd met de meeste stemmen.

10. De winnaar krijgt uiterlijk 5 dagen na de wedstrijd bericht door middel van een persoonlijk bericht via het e-mailadres waarmee de winnaar heeft deelgenomen aan deze Actie en dient uiterlijk voor 30 juni 2022 te reageren op dit bericht. In het geval FC Twente de gevraagde reactie niet tijdig ontvangt, dan wordt geacht dat deze deelnemer heeft afgezien van zijn/haar prijs. De prijs wordt dan uitgegeven aan de reserve winnaar.

11. Deelnemers waarvan blijkt dat de opgegeven gegevens incorrect zijn of dat zij niet 18 jaar of ouder zijn worden uitgesloten van deelname aan de Actie en krijgen geen prijs.

12. De prijs, een gesigneerd FC Twente shirt of iets van eenzelfde waarde, heeft een totale waarde van € 150,- inclusief btw. De prijs kan niet worden ingewisseld voor contanten en/of andere prijzen.

13. Op verzoek van FC Twente dient een winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij FC Twente bij het innen van de prijs.

14. Voor deelname moet men 18 jaar of ouder zijn en Nederlands ingezetene.

15. Eventuele kansspelbelasting over de prijs wordt door FC Twente afgedragen.

16. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt FC Twente zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

17. FC Twente behoudt zich het recht voor inzendingen te verwijderen en/of uit te sluiten van deelname aan de Actie:

  • Die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden;
  • Met ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreukmakende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op persoonlijke rechten van anderen;
  • Indien deze reclame-uitingen van andere merken bevatten;
  • Onder de naam van iemand anders.

18. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan FC Twente.

19. FC Twente is gerechtigd om de Actie, dan wel een deel van de Actie te beëindigen, dan wel om (tussentijds) deze Actievoorwaarden te wijzigen, indien naar hun oordeel een goed verloop

daarvan in gevaar dreigt te komen. Er zal geen wijziging doorgevoerd worden die nadelig is voor de deelnemers.

20. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

21. FC Twente is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

22. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist FC Twente.

23. De actievoorwaarden zijn te vinden op https://www.fctwente.nl/actie/algemene-voorwaarden-toto-man-of-the-match of op te vragen bij klantenservice via commercie@fctwente.nl.

24. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij FC Twente bv, Afdeling Klantenservice, Postbus 564, 7500 AN ENSCHEDE, via e-mail: commercie@fctwente.nl.