Promotie

Voor verenigingen die het convenant ondertekenen worden door de Voetbalacademie FC Twente diverse activiteiten ontplooid. Dit mede om het amateurvoetbal impulsen te geven om haar jeugd op een nog betere wijze te begeleiden. De Voetbalacademie FC Twente is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het amateurvoetbal. Het programma aan activiteiten zal jaarlijks worden beoordeeld en indien nodig bijgesteld worden in het overleg tussen de Voetbalacademie FC Twente en amateurverenigingen.

Voetbalclinics

Jaarlijks organiseert de Voetbalacademie FC Twente een tweetal clinics op het Trainingscentrum in Hengelo. Eén daarvan is voor de jeugdtrainers die zich bezig houden met pupillenvoetbal. De andere is bestemd voor technische coördinatoren en jeugdcoördinatoren.

Het programma wordt door de technische staf van de Voetbalacademie opgesteld. Tijdens het programma zal aandacht worden geschonken aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van training en begeleiding van jeugdspelers.

Promotoer

Tijdens het voetbalseizoen, één keer per maand op woensdagmiddag, zal FC Twente met haar promotoer een amateurclub of cluster van amateurclubs bezoeken. Samen met vrijwilligers van de te bezoeken verenging(en) zullen enkele spelers en leden van de technische staf van FC Twente verschillende activiteiten voor de jeugdspelers gaan organiseren en begeleiden.

Tot de activiteiten behoren onder meer de penalty- bokaal, vier tegen vier competitie, snelheidsmeting schotkracht en jongleren. Na aanmelding zal in willekeurige volgorde een keuze uit het aanbod van verenigingen worden gemaakt, zodanig dat in de loop der tijd alle verenigingen aan bod kunnen komen.

Lezingen

FC Twente beschikt over een groot aantal deskundigen op het gebied van training en begeleiding, zowel technisch, medisch als mentaal. Voor het invullen van een kader-, ouder-, of sponsoravond kan door verenigingen een beroep op hen worden gedaan. Na aanvraag zal in willekeurige volgorde een keuze worden gemaakt, zodanig dat in de loop der tijd alle verenigingen aan bod kunnen komen.

Samenwerking

Om de beoogde samenwerking tussen de Voetbalacademie FC Twente en het amateurvoetbal nog meer gestalte te geven heeft de Voetbalacademie FC Twente  met amateurverenigingen in de regio Twente, Salland, de Achterhoek en een gedeelte van de Veluwe die over een jeugdafdeling beschikken een convenant gesloten. Door dit convenant kan de opleiding van jeugdvoetballers en de samenwerking tussen het betaalde voetbal en het amateurvoetbal worden verbeterd.

Jeugdspelers krijgen hierdoor kansen in de voetbalsport hun talenten verder door te ontwikkelen en worden gestimuleerd de overgang te maken naar de Voetbalacademie FC Twente, die daarbij de jeugdspelers ondersteunt bij hun schoolkeuze en studie, zodat zij het maximale rendement uit hun mogelijkheden halen. Ook worden spelers begeleid op hun weg naar een sterke persoonlijkheid in de maatschappij. Door de samenwerking en technische ondersteuning van het amateurvoetbal moet de kwaliteit van het jeugdvoetbal verder toenemen. Ook moet de uitstraling er aan bijdragen dat de aantrekkingskracht van de voetbalsport in de regio groter wordt.

De contacten en samenwerking met het amateurvoetbal valt geheel onder de verantwoordelijkheid van het Hoofd Opleidingen.

Missie

Vanuit de stelling dat het amateur- en betaald voetbal elkaar nodig hebben en elkaar kunnen versterken wil de Voetbalacademie FC Twente komen tot een optimale samenwerking met het amateurvoetbal in de regio.

Visie

Het amateurvoetbal is vanuit haar onmisbare functie ten behoeve van de breedtesport de kweekvijver voor jeugdig talent (de top). Zowel het amateur- als het betaalde voetbal hebben er belang bij dat op een gerichte manier de echte talenten een ontwikkelingskans bij het betaalde voetbal krijgen, waarbij geen sprake mag zijn van een onnodige onttrekking van spelers aan het amateurvoetbal. Het betaalde voetbal vervult op haar beurt door haar uitstraling naar de jeugd (de jeugd wil voetbalhelden) een prominente rol, waarvan het amateurvoetbal bij hun ledenwerving kan profiteren (de breedte).