De standaardvoorwaarden van de KNVB vindt u hier: KNVB Standaardvoorwaarden DEF 2013 03 18.

FC Twente Stadion te Enschede

en FC Twente Trainingscentrum Hengelo

FC Twente ’65 B.V
FC Twente Stadion B.V
en de aan hen gelieerde ondernemingen

ARTIKEL 1

De bepalingen in dit Huishoudelijk Reglement zijn bindend voor een ieder (hierna te noemen “bezoeker”) die op enig moment aanwezig is in of rond het FC Twente Stadion (thans genaamd: Grolsch Veste) te Enschede, of in/op of rond het FC Twente Trainingscentrum te Hengelo, of in of rond bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen parkeerterreinen, toegangen en toegangswegen, hierna in totaliteit aangeduid als: De Grolsch Veste, of deelneemt aan door FC Twente of haar supportersverenigingen georganiseerde reizen t.b.v. het bezoeken van uitwedstrijden. In dit Huishoudelijk Reglement zullen FC Twente ‘65 B.V. en/of FC Twente Stadion B.V. en/of de aan hen gelieerde ondernemingen worden genoemd: FC Twente.


ARTIKEL 2

De Standaardvoorwaarden van de KNVB, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht (nr. 181-2002) zijn tevens van toepassing. De Standaardvoorwaarden zijn tevens bindend voor een ieder die een toegangsbewijs aankoopt en/of verkrijgt, dan wel een (Seizoen)Club Card aankoopt en/of verkrijgt, alsmede voor het Publiek in de zin van voornoemde Standaardvoorwaarden
Deze Standaardvoorwaarden van de KNVB zijn aan dit Huishoudelijk Reglement gehecht.


ARTIKEL 3

De voorwaarden verstrekking (Seizoen) Club Card zijn tevens van toepassing.
Deze voorwaarden zijn aan dit Huishoudelijk Reglement gehecht.


ARTIKEL 4

Begrippen

FC Twente:
FC Twente ‘65 B.V. en alle onder haar resulterende vennootschappen.

De Grolsch Veste:
Het FC Twente stadion (thans genaamd De Grolsch Veste) aan het Colosseum 65 te 7521 PP Enschede alsmede het FC Twente Trainingscentrum gelegen aan de Kuipersdijk 46 te 7552 BJ Hengelo alsmede de bij deze genoemde objecten bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen parkeerterreinen, toegangen en toegangswegen

Bezoeker:
hij/zij die op enig moment, al dan niet met een reden van bezoek, aanwezig is in of rond het FC Twente stadion (Grolsch Veste) te Enschede, of in/op of rond het FC Twente Trainingscentrum te Hengelo, of in of rond bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen parkeerterreinen, toegangen en toegangswegen of deelneemt aan door FC Twente of haar supportersverenigingen georganiseerde reizen t.b.v. het bezoeken van uitwedstrijden.

Evenement:
een openbare of besloten gebeurtenis die plaatsvindt in of rond het FC Twente Stadion
(Grolsch Veste) te Enschede, of in/op of rond het FC Twente Trainingscentrum te Hengelo, of in of rond bijbehorende gebouwen en terreinen ( daaronder medebegrepen parkeerterreinen), toegangen en toegangswegen, waaronder-maar niet uitsluitend-begrepen een voetbalwedstrijd, concerten, business-events en rondleidingen.

Organisator:
FC Twente ‘65 B.V. dan wel FC Twente Stadion B.V. dan wel een aan hen gelieerde ondernemingen en/of een rechtspersoon en/of een natuurlijke persoon die een evenement organiseert in of rond FC Twente Stadion (Grolsch Veste) te Enschede, of in/op of rond het FC Twente Trainingscentrum te Hengelo, of in of rond bijbehorende gebouwen en terreinen (daaronder medebegrepen parkeerterreinen), toegangen en toegangswegen.

Legitimatiebewijs:
een geldig bewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht.

Drugs:
(verboden) middelen als bedoeld in de Opiumwet alsmede andere middelen die het gedrag van een persoon ongunstig kunnen beïnvloeden.

Alcoholhoudende dranken:
een drank die bij een temperatuur van 20 graden Celsius voor meer dan een halfvolumeprocent uit alcohol bestaat, als bedoeld in de Drank- en Horecawet.

Vuurwerk:
producten waarin of waarop een ontstekingsmiddel aanwezig is en die bestemd zijn om voor vermakelijkheidsdoeleinden tot ontbranding gebracht te worden als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, waaronder-maar niet uitsluitend-begrepen fakkels.

Wapens:
voorwerpen als bedoeld in de Wet Wapen en Munitie, alsmede voorwerpen die als wapen kunnen dienen waaronder maar niet uitsluitend begrepen kettingen, slag- en stootwapens.

Speelveld:
het terrein waarbinnen een wedstrijd plaatsvindt en de stroken grenzend aan dat terrein tot aan de gracht.


ARTIKEL 5

Het betreden van De Grolsch Veste is op eigen risico. FC Twente is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, zelfs niet indien deze het gevolg mocht zijn van enige mate van onachtzaamheid, onjuist of gebrekkig handelen van FC Twente.


ARTIKEL 6

Aanwijzingen van de stewards en/of de politie en/of beveiliging en/of bevoegde FC Twente medewerkers moeten de bezoekers te allen tijde opvolgen en zijn bindend. Ter bescherming van de veiligheid van de bezoekers kunnen bezoekers gefouilleerd c.q gevisiteerd worden. Bij weigering van fouillering/visitatie kan de bezoeker het betreden van De Grolsch Veste worden geweigerd of worden verwijderd uit De Grolsch Veste, dan wel worden overgedragen aan de politie. In dat geval verliest het toegangsbewijs van de betrokkene(n) zijn geldigheid en kan deze worden ingenomen, zonder dat enig recht op restitutie, schadevergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie bestaat.


ARTIKEL 7

1. Fototoestellen, filmtoestellen, telelenzen, audioapparatuur en/of andere technische hulpmiddelen mogen slechts worden meegenomen door de bezoeker nadat is gebleken dat zij niet geschikt zijn voor of gebruikt worden ten behoeve van professionele aanwending.

2. Het is verboden beeld- en/of geluidsopnamen te maken en/of daaraan mee te werken van (enige activiteit van) het evenement en/of van de aanwezige bezoekers voor enig ander doel dan gebruik in de privésfeer. Dit geldt niet voor, naar het oordeel van de organisator, bevoegde/geaccrediteerde persfotografen/persfilmers/journalisten voor zover deze de grenzen van hun bevoegdheid/accreditatie niet overschrijden.

3. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio, televisie, internet, mobiele toepassingen of welke huidige of toekomstige mediavorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator. Dit geldt ook voor applicaties als Periscope of Meerkat.

4. De bezoeker die in De Grolsch Veste en/of bij een evenement aanwezig is:
a. erkent dat het evenement een publiek, openbaar of besloten en/of commercieel evenement is;
b. stemt in met opname en/of gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en/of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden of opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie waaronder foto’s of andere huidige of toekomstige media technologieën;
c. geeft onvoorwaardelijke toestemming tot het gebruik als bedoeld in sub 2 om niet , voor onbepaalde tijd en wereldwijd;
d. zal nimmer FC Twente en/of de organisator aansprakelijk stellen voor het gebruik van beeld en/of geluidsmateriaal zoals bedoeld in sub 2 voor al dan niet commerciële doeleinden;
e. doet afstand van zijn/haar portretrecht voor zover het gat om beelden in- en rond De Grolsch Veste waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt;
f. erkent dat een camerabewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens de organisator in het kader van de openbare orde en veiligheid beeldopnamen van hen gemaakt kunnen worden en stemt in met het gegeven dat beelden in het kader van de opsporing overhandigd kunnen worden aan de politie en/of het Openbaar Ministerie.


ARTIKEL 8

1. Met een geldig toegangsbewijs, dan wel een deugdelijk ander schriftelijk bewijs dat de bezoeker te allen tijde moet kunnen tonen, mag de bezoeker alleen de sector / tribunedeel/stadionruimte betreden waarvoor het geldig is. Het is verboden zich op te houden in, of zich te begeven naar een ander gedeelte of ruimte van De Grolsch Veste of elders plaats te nemen zonder dat dit noodzakelijk is dan op de zitplaats, waarvoor het toegangsbewijs geldig is.

2. Alle aanwezige trappen, gangpaden, toegangen, loopruimten voor de tribunes moeten te allen tijde vrijgehouden worden. Dit geldt tevens voor vluchtroutes, -deuren en -poorten.

Een ieder dient zich bij aankomst in De Grolsch Veste op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt dienen te worden.

Het gebruik van liften in geval van een calamiteit of dreiging is verboden. Toegangen, trappen gangpaden, bordessen en dergelijke zijn mede bestemd om, ingeval van gevaar, een gemakkelijke toegang danwel uitweg te bieden. Het is de bezoeker dan ook ten strengste verboden zich onnodig op of bij dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is.

3. Wanneer de bezoeker niet plaatsneemt op de zitplaats, waarop het toegangsbewijs recht geeft, kan de bezoeker na constatering hiervan, door een steward en/of de politie en/of beveiligingsbeambte en/of bevoegde FC Twente medewerker om een legitimatiebewijs worden gevraagd. Indien men weigert om op de goede plaats te gaan zitten c.q. in zijn geheel weigert te gaan zitten kan de bezoeker verwijderd worden uit De Grolsch Veste. In dat geval verliest het toegangsbewijs van de betrokkene(n) zijn geldigheid en kan worden ingenomen,
zonder dat enig recht op restitutie bestaat. Staan voor de stoel binnen de doelstelling van sfeerverhoging wordt alleen getolereerd in de door FC Twente aangewezen sfeervakken. In voorkomende gevallen kan een (lokaal) stadionverbod het gevolg zijn.


ARTIKEL 9

Het is verboden zich in De Grolsch Veste te gedragen op een wijze die anderen als provocerend, beledigend of bedreigend kunnen ervaren. Het is verboden negatief sfeerbepalende kleding te dragen. Voorts is het verboden enig gevaar voor de gezondheid van zichzelf of anderen te scheppen dan wel anderen schade toe te brengen.


ARTIKEL 10

1. Het is de bezoeker verboden De Grolsch Veste te betreden of daarin te verblijven terwijl de bezoeker in staat van dronkenschap is en/of onder invloed van drugs verkeert.

2. Wanneer naar het oordeel van FC Twente blijkt dat tijdens een evenement een bezoeker zodanig onder invloed is van alcoholhoudende drank en/of drugs dat daardoor de openbare orde en veiligheid en/of orde en veiligheid van hem/haar en/of anderen kan worden bedreigd, zal de desbetreffende bezoeker de toegang worden geweigerd of zal desbetreffende bezoeker worden verwijderd uit De Grolsch Veste.

In dat geval verliest het toegangsbewijs van de betrokkene(n) zijn geldigheid en kan worden ingenomen, zonder dat enig recht op restitutie, schadevergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie bestaat.

3. Het is verboden om – al dan niet in bezit van een seizoensclubcard of ander toegangsbewijs – voor, tijdens en na het bijwonen van wedstrijden van FC Twente wanordelijkheden te veroorzaken, dan wel aan wanordelijkheden deel te nemen. Onder wanordelijkheden wordt onder meer-maar niet uitsluitend-verstaan: gedragingen van een bezoeker of een houder/gebruiker van een seizoenkaart en/of een ander toegangsbewijs, van een wedstrijd waaraan FC Twente deelneemt, die onder meer (kunnen) leiden tot verstoring van een wedstrijd en/of het veroorzaken van gevaar en/of schade voor één of meer personen. Indien naar het uitsluitend oordeel van FC Twente komt vast te staan dat een bezoeker of houder/gebruiker van een seizoenkaart en/of een ander toegangsbewijs wanordelijkheden heeft veroorzaakt, dan wel daarbij direct betrokken is geweest, dan wel zich aantoonbaar zodanig heeft gedragen dat daardoor de reputatie van FC Twente wordt geschaad, dan wel de voorwaarden en regels van toepassing op de seizoenkaart heeft overtreden, zal een stadionverbod worden opgelegd door de KNVB en/of door FC Twente, alsmede zal FC Twente de door haar te lijden schade (waaronder begrepen een door de tuchtcommissie c.q. commissie van beroep van de KNVB of de UEFA opgelegde boete) op de bezoeker of houder/gebruiker van een seizoenkaart en/of een ander toegangsbewijs verhalen.

a. Het is de bezoeker verboden zowel tijdens een wedstrijd, als op een moment waarop er geen wedstrijd gaande is, het speelveld te betreden, Tenzij hiervoor vooraf uitdrukkelijk toestemming is verleend door het bevoegde gezag van FC Twente.


ARTIKEL 11

Het is bezoekers verboden zich in De Grolsch Veste door middel van spreekkoren, spandoeken, andere voorwerpen en/of op andere wijze schuldig te maken aan racisme en/of belediging en/of discriminatie. Tevens is het verboden spandoeken en/of andere voorwerpen met naar het oordeel van FC Twente aanstootgevende, politieke of kwetsende teksten en/of tekens mee te voeren, voorhanden te hebben of te tonen. Dergelijke spandoeken/voorwerpen worden in beslag genomen c.q. verwijderd.


ARTIKEL 12

1. Het gooien met enig materiaal, vast of vloeibaar, is verboden in De Grolsch Veste.

2. In die gevallen waarbij het voorwerp of de vloeistof op het speelveld terecht komt en/of er een speler of official geraakt wordt zal – naast de strafbedreiging die voortvloeit uit de Standaardvoorwaarden van de KNVB- een stadionverbod voor de duur van maximaal 5 jaar voor De Grolsch Veste opgelegd worden door FC Twente. Tevens verbeurt betrokkene op basis van dit Huishoudelijk Reglement een boete van maximaal € 5.000,-. FC Twente behoudt buiten vorenstaande strafbedreigingen onverminderd het recht om de eventuele gevolgschade bijvoorbeeld sancties van KNVB / UEFA/FIFA of gelaedeerden te verhalen op de veroorzaker.


ARTIKEL 13

1. Het meevoeren of voorhanden hebben van wapens en/of andere ongeoorloofde voorwerpen die naar het oordeel van FC Twente en/of de politie als wapen kunnen worden aangewezen is verboden. Bij het aantreffen van wapens en/of dergelijke naar het oordeel van FC Twente en/of de politie ongeoorloofde voorwerpen, zal betreffende bezoeker terstond worden overgedragen aan de politie. Tevens zullen vorenbedoelde wapens en/of ongeoorloofde voorwerpen worden overgedragen aan de politie.

2. Het meevoeren, voorhanden hebben en gebruiken van elke vorm van vuurwerk is verboden. Bij het aantreffen van vuurwerk in welke vorm dan ook bij fouillering/visitatie bij de toegangscontrole, wordt door de steward en/of beveiligingsbeambte en/of / bevoegde FC Twente medewerker het vuurwerk ingenomen en het vuurwerk en de bezoeker (tevens bezitter van het vuurwerk) terstond overgedragen aan de politie.

3. Bij het constateren in het stadion van het afsteken van vuurwerk zal de betreffende bezoeker worden aangehouden door een steward en/of beveiligingsbeambte en/of bevoegde. FC Twente medewerker De betreffende bezoeker wordt direct overgedragen aan de politie.

4. Ongeoorloofde voorwerpen / materialen (waaronder begrepen maar niet uitsluitend paraplu’s, flesjes, blikjes, , licht met een gebundelde straal, helmen, luchthoorns, vuvuzela’s) of voorwerpen die naar het oordeel van FC Twente kunnen worden gebruikt als middel om de orde te verstoren kunnen door de FC Twente steward in beslag genomen of ingenomen worden tegen afgifte van een bewijs van ontvangst. Ingenomen voorwerpen / materialen kunnen na de wedstrijd bij de betreffende uitgang afgehaald worden tegen inlevering van het genoemde bewijs van ontvangst. Niet opgehaalde voorwerpen / materialen worden na één week vernietigd zonder dat de bezoeker hiertoe FC Twente en/of derden aansprakelijk kan stellen. Ongeoorloofde voorwerpen / materialen of voorwerpen die naar het oordeel van de politie kunnen worden gebruikt als middel om de orde te verstoren kunnen door de politie in bewaring genomen of ingenomen worden.

5. Ingeval zich één of meerdere van de in lid 1 , lid 2 en lid 3 genoemde situaties zich voordoet verliest het toegangsbewijs van de betrokkene(n) zijn geldigheid en kan worden ingenomen, zonder dat enig recht op restitutie bestaat.


ARTIKEL 14

Het is de bezoeker verboden toegangskaarten aan bezoekers van de tegenpartij te verstrekken dan wel aan derden te verkopen. In het geval de bezoeker met behulp van zijn/haar (Seizoen) Club Card toegangskaarten koopt, dan wel toegangskaarten laat kopen en deze toegangskaarten vervolgens aan derden verstrekt / verkoopt, dan wel aan derden laat verstrekken blijft de bezoeker tevens verantwoordelijk voor de gedragingen van de persoon die met behulp van voornoemde toegangskaart De Grolsch Veste betreedt.
Het vorenstaande geldt tevens in het geval met behulp van de (Seizoen) Club Card toegangsbewijzen worden gekocht bij officiële door FC Twente en/of KNVB aangewezen c.q. geaccepteerde verkoopadressen c.q. verkoopmethodieken (waarbij de bezoeker tevens zelf verantwoordelijk is voor het in ontvangst nemen van de juiste, met de eigen (Seizoen) Club Card gekochte, toegangskaarten bij voornoemde instelling).
In het geval van een evenement zal de organisator beslissen over de te ondernemen stappen en tegen de persoon of personen welke toegangskaarten aan derden verkopen/verstrekken, een en ander voor zover de wet niet reeds hierin voorziet. Bij constatering van frauduleus handelen zal te allen tijde aangifte worden gedaan bij de politie.


ARTIKEL 15

Het is een ieder verboden in De Grolsch Veste en de directe omgeving van De Grolsch Veste handelswaar, waaronder-maar niet uitsluitend-begrepen dranken, etenswaren, fanshop-en souvenierartikelen, aan te bieden en/of te verkopen of met het oog daarop mobiele diensten te hebben, zonder dat hiervoor door FC Twente ’65 BV en/of FC Twente Stadion B.V. en/of aan hen gelieerde ondernemingen schriftelijk toestemming is gegeven en onder de voorwaarde dat de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn.


ARTIKEL 16

Wanneer een bezoeker van De Grolsch Veste in het bezit is van een parkeerkaart uitgegeven door FC Twente, dient men bij gebruik van deze kaart de betreffende kaart voor het verlaten van het voertuig zichtbaar in het voertuig te plaatsen. Geconstateerd misbruik van de parkeerkaart leidt tot inname van de parkeerkaart en verval van eventuele rechten.


ARTIKEL 17

Wanneer geconstateerd wordt dat een bezoeker aanwezig is in De Grolsch Veste al of niet tijdens een evenement, waarvan de toegang tot De Grolsch Veste hem/haar is ontzegd middels een stadionverbod of anderszins, zal de bezoeker zich moeten kunnen legitimeren aan FC Twente. Hierna zal hij/zij verwijderd worden uit De Grolsch Veste en overgedragen worden aan de politie. Dit zal tevens tot gevolg hebben dat het stadionverbod wordt verlengd.


ARTIKEL 18

1. Tegen alle bezoekers die het stadion in groepsverband verlaten met de intentie om andere supporters te treffen worden sancties genomen.

2. Tegen bezoekers die zich provocerend gedragen wordt opgetreden, dit geldt ook voor bezoekers die zich provocerend gedragen in de directe omgeving van De Grolsch Veste, zoals rondom de veiligheidssector, parkeerplaatsen en op het treinstation.


ARTIKEL 19

Het is niet toegestaan buiten daartoe aangewezen plaatsen fietsen te plaatsen in of nabij De Grolsch Veste waardoor gevaar of hinder kan ontstaan. Aanwijzingen hieromtrent zullen dienen te worden opgevolgd.


ARTIKEL 20

1. Reclame-uitingen waaraan FC Twente ’65 BV en/of FC Twente Stadion B.V. en/of aan hen gelieerde ondernemingen en/of de organisator haar schriftelijke goedkeuring heeft verleend dienen te allen tijde zichtbaar te blijven, derhalve is het niet toegestaan om over de reclameborden spandoeken te hangen.

2. Spandoeken mogen niet breder zijn dan de balustrade. Spandoeken mogen nimmer het zicht van bezoekers te hinderen.

3. FC Twente ’65 BV en/of FC Twente Stadion B.V. en/of aan hen gelieerde ondernemingen en/of de organisator behouden zich het recht voor om reclame-uitingen, waaronder reclame-uitingen die verband houden met dan wel het gevolg zijn van directe dan wel indirecte reclame-acties/reclamehandelingen van een niet rechtstreeks aan FC Twente ’65 BV en/of FC Twente Stadion B.V. en/of aan hen gelieerde ondernemingen en/of de organisator gelieerde sponsor, te weren uit De Grolsch Veste.


ARTIKEL 21

Evenementen vinden zoveel mogelijk plaats op de op het toegangsbewijs vermelde dag(en) en tijdstip(pen). De organisator behoudt zich het echter te allen tijde het recht voor ter zake wijzigingen aan te brengen dan wel fouten te herstellen, indien dit naar diens oordeel nodig is.
De afgelasting, het staken of het niet volledig uitvoeren van een evenement dan wel het op grond van een uitspraak van een tuchtrechtelijk orgaan, een nationale of internationale voetbalbond of het openbaar gezag uitvoeren van een evenement zonder publiek geeft de bezoeker geen recht op restitutie van (enig deel van) de prijs van een toegangsbewijs of andere compensatie van bijvoorbeeld vervoers- of verblijfskosten. Dit geldt ook indien er sprake is van het verplaatsen van een evenement in tijd of locatie of een beslissing van een bevoegde (instantie) dat het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden.


ARTIKEL 22

1. Overtredingen en/of handelingen in strijd met de bepalingen uit onderhavig huishoudelijk reglement worden per overtreding bestraft een geldboete van maximaal € 15.000,- ( zegge: vijftienduizend euro) en/of verwijdering uit De Grolsch Veste en/of een (al dan niet lokaal) stadionverbod uit De Grolsch Veste en/of een alternatieve straf, onverminderd het recht van FC Twente om de ontstane schade (ten gevolge van ondermeer vernieling, beschadiging, betreden van het speelveld etc.) integraal te verhalen op de veroorzaker(s) of andere aansprakelijken en onverminderd de sanctie(s) die door de KNVB aan betrokkene wordt(en) opgelegd.

2. Bij FC Twente is een Gedragscommissie actief. Een ieder die zich schuldig maakt aan overtreding van de bepalingen van dit huishoudelijk reglement, de Standaard Voorwaarden van de KNVB of verdacht wordt van strafbare feiten, wordt uitgenodigd om voor een hoorzitting van de gedragscommissie te verschijnen. De Gedragscommissie stelt FC Twente mede op grond van de hoorzitting een wijze van afdoening voor. Beroep tegen de gegeven beslissing door FC Twente is niet mogelijk. De beslissing laat onverlet de door de KNVB opgelegde sanctie(s) aan betrokkene.

3. Ingeval van een door FC Twente en/of de KNVB opgelegd stadionverbod en/of inbeslagneming van de (Seizoen) Club Card ontstaat geen recht op terugbetaling van gelden verband houdend met de aanschaf van de (Seizoen) Club Card of enige ander toegangsbewijs evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie.


ARTIKEL 23

Roken is verboden in alle openbare en niet-openbare ruimtes van De Grolsch Veste en het FC Twente Trainingscentrum.


ARTIKEL 24

Het is bezoekers niet toegestaan zich in De Grolsch Veste en/of het FC Twente Trainingscentrum en/of in of rond bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen parkeerterreinen, toegangen en toegangswegen en/of tijdens door FC Twente en/of haar supportersverenigingen georganiseerde reizen t.b.v. het bezoeken van uitwedstrijden gemaskerd, vermomd of op enige andere wijze onherkenbaar gemaakt, te vertonen.


BIJLAGE KNVB:

De straffen hebben verstrekkende gevolgen voor de clubs. Uiteraard zullen de clubs en dus ook FC Twente de schades verhalen op degenen die de problemen hebben veroorzaakt. Daarnaast zal door de clubs aangifte worden gedaan indien schade is veroorzaakt door het gedrag van supporters.

Hieronder een opsomming van de straffen die aan clubs opgelegd kunnen worden door de KNVB:

FeitStraf thuisspelende
club
Straf uitspelende
club
Vernielingen (zwaar)
/ het gooien van voorwerpen
naar anderen
1e keer binnen seizoen€ 10.000 + 1 wedstrijd zonder
(het verantwoordelijk deel,
indien mogelijk, van) thuispubliek.
€ 10.000 + 1 wedstrijd
zonder uitpubliek
2e keer binnen seizoen€ 20.000 + 1 wedstrijd zonder
(het verantwoordelijk deel,
indien mogelijk, van) thuispubliek.
2 wedstrijden
zonder uitpubliek
3e keer binnen seizoen€ 30.000 + 1 wedstrijd
zonder thuispubliek.
4 wedstrijden
zonder uitpubliek

Confrontatie / vechten met andere supporters

1e keer binnen seizoen€ 15.000 + 1 wedstrijd zonder
(het verantwoordelijk deel,
indien mogelijk, van) thuispubliek.
2 wedstrijden
zonder uitpubliek
2e keer binnen seizoen € 25.000 + 1 wedstrijd zonder
(het verantwoordelijk deel,
indien mogelijk, van) thuispubliek.
4 wedstrijden
zonder uitpubliek

Uitgangspunten straffen wanordelijkheid spreekkoren bij uitspelende BVO:

STRAF
1e keer1 voorwaardelijke wedstrijd zonder uitpubliek, proeftijd 2 jaar (bij voorkeur dezelfde wedstrijd)
2e keer binnen 2 jaar (1e recidive)1 wedstrijd zonder uitpubliek (bij voorkeur dezelfde wedstrijd) + omzetting van de voorwaardelijke straf
3e keer binnen
2 jaar (2e recidive)
2 wedstrijden zonder uitpubliek + eerstvolgende wedstrijd in kwestie zonder uitpubliek
4e keer binnen
2 jaar (3e recidive)
 3 wedstrijden zonder uitpubliek + eerstvolgende wedstrijd in kwestie zonder uitpubliek

Afhankelijk van de aard en/of ernst van de spreekkoren kan een hogere straf worden opgelegd dan aangegeven in de bovenstaande richtlijn (bijv. in geval van discriminatie)

Uitgangspunten straffen wanordelijkheid spreekkoren bij thuisspelende BVO:

STRAF
1e keerHet opstellen van een plan van aanpak gericht op het voorkomen van verbaal geweld (bij niet tijdig opstellen dan wel niet naar behoren uitvoeren van dit plan wordt een geldboete opgelegd van € 7.500,=)
2e keer binnen 2 jaar (1e recidive) € 10.000,=
 3e keer binnen 2
jaar (2e recidive)
 € 15.000,= + 1 wedstrijd voorwaardelijk zonder (het verantwoordelijke deel, indien mogelijk, van) thuispubliek, proeftijd 1 jaar
 4e keer binnen 2
jaar (3e recidive)
omzetting van de voorwaardelijke straf + 1 wedstrijd zonder (het verantwoordelijke deel, indien, mogelijk, van) thuispubliek
Afhankelijk van de aard en/of ernst van de spreekkoren kan een hogere straf worden opgelegd dan aangegeven in de bovenstaande richtlijn (bijv. in geval van discriminatie)