Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site, de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan FC Twente, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi)commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van FC Twente te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De redactie van FC Twente spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. FC Twente aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op wat voor manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of juistheid van de aangeboden informatie op deze website.

FC Twente sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

  • de op haar website verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
  • (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek aan de website, of het tijdelijk niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website

Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koppelingen naar websites niet behorende bij FC Twente

De FC Twente website kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar website van derden. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. FC Twente heeft geen zeggenschap over deze sites. FC Twente is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik

FC Twente zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

FC Twente behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden gebruik te maken.

Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op alle webpagina’s van FC Twente. Door deze site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de FC Twente website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u mailen naar redactie@fctwente.nl.